Descripció d'una fitxa

Els documents han estat registrats en una fitxa que conté les dades següents:

  • Resum. És el lloc en el qual es recull el resum de la informació del document i, en alguns casos, les seves característiques formals (estat de conservació, format, nombre de pàgines).
  • Número de registre. Tot i que en alguns casos s’ha donat un número de registre comú a un grup de documents (ex: les sèries anuals de correspondència), s’ha tendit al màxim en la seva individualització.
  • Data. Pot ser una data completa, per un període, per un any, per un segle.
  • Llengua amb què està escrit el document: català (CAT), castellà (CAS) o llatí (LLAT).
  • Escriptura. Si es tracta d’un manuscrit (MAN), mecanoscrit (MEC) o d’una impressió (IMP).
  • Imatge. Tenint en compte que cada document pot estar format per una o més pàgines, ja que pot constar d’un full o ser un llibre, les trobarem numerades (P1, P2…) Ara per ara, és impossible de determinar el nombre total de pàgines que configuraran la totalitat de l’arxiu un cop enllestida la labor.Actualment, podem consultar a la xarxa unes vint mil pàgines que corresponen a la totalitat dels documents de la Comuna (396, incloent-hi 60 pegamins) i una  bona part de l’administració general municipal: Llibre Verd, Privilegis, títols, observances, consells municipals del 1499 al 1525, actes de l’Ajuntament de 1810 a 1890.